عنوان : تولید ویفر

post img

بزودی تولید ویفر در کارخانه نظری با توکل بر امید خدا و اعتماد شما عزیزان به این مجموعه شروع خواهد شد.